• CityVenn
  • Yatırım
  • Mimari
  • Hukuki
  • Mekanik
  • Danışmanlık
  • ISETIA
Yükleniyor...
Kentsel Dönüşüm

Hukuki Danışmanlık


Kentsel dönüşüm projelerinde süreç yönetiminde adalet ilkesini ön planda tutuyoruz. Her aşamada tarafsızlık ve eşitlik prensipleriyle hareket ediyor, projenin tüm paydaşlarına adil bir yaklaşım sergiliyoruz. Toplumun çeşitli kesimlerini temsil eden bir bakış açısıyla, projelerimizi planlarken ve uygularken adaleti gözetiyoruz. Kaynakların adil bir şekilde dağıtılmasını sağlarken, projelerin etkilediği alanlardaki farklı ihtiyaçları dikkate alarak kapsayıcı bir süreç yönetimi benimsiyoruz. Böylece, kentsel dönüşüm projelerimizde adaletin sağlanmasıyla birlikte sürdürülebilir ve toplumsal uyumu destekliyoruz.

Hukuki çözümlerle, avukatlarımız dava öncesi idari uygulamalar, kendi hukukuna uygun şekilde yürütülmektedir. Taraflar arası anlaşmazlıkların çözümü, sözleşmeler, borç ve edinimler, mülkiyet hakkı, kazanılmış haklar gibi konularda genel hukuka uygunluğun planlanması, parselasyon, paylaşım modelleme, değerleme ve değerlendirme konularında teknik hukuka uygunluk konularında yardımcı olmaktayız. Uzlaşmazlık durumunda, kentsel dönüşüme konu olan yerlerde 6306 sayılı kanun çerçevesinde çoğunluk kararları ile idari uygulamaların çözümlenmesi ve uyuşmazlıkların giderilmesi konusunda destek sağlıyoruz.


Cityvenn Hukuki Danışmanlık

Yasal Risk Analizi
Projenin yasal çerçevesini inceleyerek potansiyel hukuki riskleri belirleme.
Mevcut düzenlemelere ve yönetmeliklere uygunluğu değerlendirme.
İzin Süreçlerini Yönetme
Projenin başlaması ve devam etmesi için gerekli izinleri almak için yerel yönetim ve diğer ilgili kurumlarla etkileşimde bulunma.
Yasal düzenlemelere uygun izin süreçlerini takip etme.
Anlaşmalar ve Sözleşmeler
Proje paydaşları, mülk sahipleri, müteahhitler ve diğer ilgili taraflarla hukuki çerçeve oluşturma.
Sözleşme müzakerelerine katılma ve sözleşmelerin hazırlanması.
Topluluk İletişimi
Proje sürecinde toplulukla etkileşimde bulunarak bilgilendirme ve hukuki sorunları önleme.
Toplulukla potansiyel hukuki konuların çözümü için işbirliği yapma.

Dava Yönetimi
Gerekirse, hukuki anlaşmazlıkların çözümü için dava yönetimi.
Mahkeme süreçlerini takip etme ve hukuki savunma sağlama.
Hukuki Danışmanlık
Projenin farklı aşamalarında proje paydaşlarına ve yönetimine hukuki danışmanlık sağlama.
Yasal belirsizliklerle başa çıkma ve çözümler üretme.
Değişen Yasal Düzenlemelere Uyum
Projenin ilerleyen aşamalarında ortaya çıkabilecek yeni yasal düzenlemelere uyum sağlama.
Yasal değişikliklere hızlı bir şekilde adapte olma.
Veri Gizliliği ve Etik Konular
Proje kapsamında toplanan verilerin gizliliğini koruma ve etik standartlara uygunluğu sağlama.
İlgili veri koruma yasalarına uyum.