• CityVenn
 • Yatırım
 • Mimari
 • Hukuki
 • Mekanik
 • Danışmanlık
 • ISETIA
Yükleniyor...
Kentsel Dönüşüm

Süreç Yönetimi


Projelerin süreç yönetiminde adalet ilkesini ön planda tutuyoruz. Her aşamada tarafsızlık ve eşitlik prensipleriyle hareket ediyor, projenin tüm paydaşlarına adil bir yaklaşım sergiliyoruz. Toplumun çeşitli kesimlerini temsil eden bir bakış açısıyla, projelerimizi planlarken ve uygularken adaleti gözetiyoruz.


Cityvenn Süreç Yönetimi

Kaynakların adil bir şekilde dağıtılmasını sağlarken, projelerin etkilediği alanlardaki farklı ihtiyaçları dikkate alarak kapsayıcı bir süreç yönetimi benimsiyoruz. Böylece, kentsel dönüşüm projelerimizde adaletin sağlanmasıyla birlikte sürdürülebilir ve toplumsal uyumu destekliyoruz.


Ortofoto Haritaların Oluşturulması
Ortofoto Haritalarını uzman kadromuz ve mühendislerimizle birlikte titizlikle oluşturuyoruz.
Saha Tespitlerinin Yapılması
 • Bağımsız birimin saha tespitinin yapılması,
 • Altyapı bilgi ve belgelerin temini,
 • Mülkiyet Yapısı,
 • Analiz – Sentez/Araştırma Raporu,
 • Fotoğraf Albümü
 • Ölçü Krokilerinin Hazırlanması
 • Gayrimenkul Değerlemeye Esas Ölçü Krokilerin Oluşturulması,
 • Bağımsız Bölüm Kullanımlarının Sınıflandırılması,
 • Proje alanındaki tüm yapı ve eklentilerinin tespiti,
 • Alanda tespit edilen, kıymete değer ağaçların cinsi, yaşı ve adedinin tespiti,
 • Hak Sahipliği Tespiti
 • İcmal Listelerinin Hazırlanması
 • Yapıların kullanım amacı, bulunduğu kat ve mülkiyet/kiracı bilgileri tespiti,
 • Tespiti ve ölçümü yapılan her bir bağımsız bölüm ve müştemilatın uygun ölçekte krokilerin hazırlanması, hesaplamaların yapılması
 • Tebligat adresi,
 • Elektrik, su, doğalgaz faturaları,
 • Taputahsisbelgesi
 • Ecrimisil belgeleri
 • Gayrimenkul Değerleme Çalışmaları
 • Kıymet Takdir Raporlarının Hazırlanması
 • Yapı sınıflarının belirlenmesi,
 • Pazar araştırmasının yapılması,
 • Birim maliyet analizinin yapılması,
 • Hesaplama yönteminin belirlenmesi,
 • Finansal Modelin Hazırlanması
 • Projenin matematiksel ve finansal modelinin oluşturulması kapsamında maliyet analizi yapılması,
 • Pazar araştırması yapılması,
 • Birim satış değerlerinin belirlenmesi
 • Paylaşım Modelinin Oluşturulması
 • Uzlaşma kriterleri, uzlaşma katsayıları hesaplanarak uzlaşma modelinin belirlenmesi,
 • Hakediş miktarlarının belirlenmesi,,
 • Diğer Hizmetlerimiz
 • Mimari Avan Proje ve Kentsel Tasarım Projesini uzman kadroumuz ile birlikte titizlikle hazırlıyoruz.
 • Hak Sahipleri ile Uzlaşma Görüşmeleri
 • Sözleşmelerin İmzalanması
 • Sondajlı Zemin Etütlerin Yapılması
 • İmar Uygulamasının Hazırlanması
 • Pay Satışlarının Yapılması
 • Kat Karşılığı Sözleşmelerinin İmzalanması
 • Tahliye Süreci
 • İnşaat Yapım Süreci
 • Kat irtifaklarının Kurulması
 • Tapu Devir İşlemleri

 • Cityvenn Ustaca Düşünür